Lidmaatschap

De vereniging kent 2 soorten leden

Actieve leden

Dit zijn leden die gebruik kunnen maken van alle activiteiten van de toerclub. Zoals de georganiseerde tochten op zondag, de trainingstochten en alle andere activiteiten van de vereniging. Leden zijn automatisch lid van de NTFU en komen in aanmerking voor het basis clubtenue.

Niet actieve leden

Dit zijn leden die geen gebruik willen maken van alle reguliere activiteiten van de toerclub. Men is uitsluitend lid om zodoende lid te zijn van de NTFU en daarnaast is het voor hen mogelijk om mee te kunnen rijden aan de extra Zaterdag Tochten welke gedurende het seizoen circa 1x per maand worden georganiseerd. Dit lidmaatschap is met name voor de verzekering via de NTFU, en de periodieke uitgave van het Fietssport magazine.

Contributie

Actieve leden

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op dit moment € 145.- voor actieve leden. De jaarcontributie moet in december voorafgaande aan het nieuwe seizoen overgemaakt zijn op rekeningnummer NL51 RABO 0131 9132 20 van de Rabobank Veghel ten name van Toerclub Mariaheide.
In het contributiebedrag zijn naast de algemene kosten van de club ook de kosten voor de koffie opgenomen.

Niet actieve leden

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op dit moment € 45.- De contributie moet in december voorafgaande aan het jaarseizoen overgemaakt zijn op rekeningnummer NL51 RABO 0131 9132 20 van de Rabobank Veghel ten name van Toerclub Mariaheide.

Aanmelden

Indien je lid wil worden van de toerclub of een keer mee wil rijden, neem dan  contact op met de secretaris van de vereniging. Dat kan via het contact formulier op deze website, ook voor overige vragen kun je bij het secretariaat terecht (email: secretaris @ toerclubmariaheide.nl)

Aanmelden als lid gebeurd middels het inschrijfformulier. Na het invullen, ondertekening en toezenden van het inschrijfformulier, zal de secretaris de aanmelding en de daarbij behorende formaliteiten afwikkelen. Het lidmaatschap geld minimaal voor de duur van één jaar en bij tussentijdse opzegging zal geen restitutie van de jaarcontributie plaats vinden.

Wil men het lidmaatschap van de Toerclub opzeggen dan moet men dit kenbaar maken bij de secretaris van de vereniging. Dit dient bij voorkeur schriftelijk of per e-mail te gebeuren uiterlijk 6 weken voor aanvang van het nieuwe seizoen (1 januari). Bij tussentijdse opzegging zal geen restitutie van de jaarcontributie plaats vinden.

Gedragscode racefiets  Gedragscode atb